تور دبی | ویژه نوروز 1403

تور دبی | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
137,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


مدارک لازم
اسکن کارت ملی جدید اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار اسکن عکس 3*4 (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید) کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر 18 سال اجباری اسکن شناسنامه (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد)


توضیحات تکمیلی
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد . پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql