تور دبی | ویژه بهار 1403

تور دبی | ویژه بهار 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
168,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
96,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


مدارک لازم
اسکن کارت ملی جدید اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار اسکن عکس 3*4 (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید) کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر 18 سال اجباری اسکن شناسنامه (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد)


توضیحات تکمیلی
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد . پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql