تور آنتالیا | ویژه بهار 1403

تور آنتالیا | ویژه بهار 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین سان اکسپرس ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 22/500/000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 2.990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql