تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
148,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
141,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
168,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
170,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
173,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
166,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
158,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
163,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
106,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
153,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
114,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
165,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
122,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
187,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
142,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
245,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
146,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
278,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
150,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
245,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
189,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
277,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
191,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
351,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین تیلویند، ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی زبان، اقامت در هتل و بیمه مسافرتی

نرخ کودک بدون تخت 18/990/000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 1.990.000 تومان و بدون کمیسیون است.

مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد هم.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql