تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
147,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
172,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
150,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
96,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
180,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
183,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
102,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
151,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
147,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
104,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
148,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
104,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
175,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
198,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
202,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
112,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
197,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
112,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
207,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
163,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
122,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
174,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
140,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
200,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
149,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
280,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
157,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
240,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
180,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
293,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
99,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
192,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
331,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
105,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
194,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
369,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
106,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
210,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
401,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
114,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
230,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
335,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
124,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 1/595/000 و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 22/995/000 می باشد.

کنترل پاسپورت به عهده شرکت ثبت نام کننده می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql