تور باتومی  ویژه تابستان 1403

تور باتومی ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
EXCLUSIVE
توضیحات : EXCLUSIVE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
EXCLUSIVE
توضیحات : EXCLUSIVE
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
EXCLUSIVE
توضیحات : EXCLUSIVE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
EXCLUSIVE
توضیحات : EXCLUSIVE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
EXCLUSIVE
توضیحات : EXCLUSIVE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
EXCLUSIVE
توضیحات : EXCLUSIVE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,078,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار


خدمات تور

بلیط رفت و برگشت، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql