تور باتومی | ویژه تابستان 1403

تور باتومی | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
EXCLUSIVE
توضیحات : EXCLUSIVE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
EXCLUSIVE
توضیحات : EXCLUSIVE
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
EXCLUSIVE
توضیحات : EXCLUSIVE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
EXCLUSIE
توضیحات : EXCLUSIE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
EXCLUSIVE
توضیحات : EXCLUSIVE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
EXCLUSIVE
توضیحات : EXCLUSIVE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت،استقبال و ترانسفر فرودگاهی،اقامت در هتل،بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql