تور استانبول 2 شب با پرواز ماهان ویژه پاییز 98

تور استانبول 2 شب با پرواز ماهان ویژه پاییز 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(AKSARAY-FATIH )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( AKSARAY )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( AKSARAY )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(AKSARAY-FATIH )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(AKSARAY-FATIH )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(AKSARAY-FATIH )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(AKSARAY-FATIH )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(DOLAPDERE )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,475,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(SISLI)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(OSMAN BEY )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(SISLI)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,475,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( FINDIKZADE - AKSARAY)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(TAKSIM)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(DOLAPDERE )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,555,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,375,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( SISLI )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM - BEYOğLU )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,785,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,365,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(TAKSIM)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM - BEYOğLU )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,485,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,455,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,455,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( MERTER )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(TAKSIM)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,975,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(TAKSIM)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,005,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,455,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,665,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
(AKSARAY )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,215,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,455,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( SISLI )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,535,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( PERA - TAKSIM)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( GAYRETEPPE )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( SISLI )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,375,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,455,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,455,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( SISLI )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,605,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM - BEYOğLU )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,745,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM - BEYOğLU )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,875,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,585,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,665,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,615,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( ETILER )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,805,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,615,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,115,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,665,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( SISLI )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,665,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( TAKSIM )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( MECIDIYEKOY )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,465,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,985,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( BESIKTAS )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,755,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,865,000 تومان
( GUMUŞSUYU- TAKSIM )

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

نرخ تور براساس پایه نرخ پروازمی باشد در صورت پرشدن مبلغ تور افزایش می یابد. 

اعتبار  پاسپورت از زمان سفر 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس آرزوی آسمان آبی مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.                                    
واریز مبلغ 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

تور و پرواز چارتر و غیر قابل استردادءتغییر تاریخ و تغییر نام می باشد. 

نرخ کودک زیر 2 سال 250.000 تومان می باشد.

 با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.

 تاریخ اولین ورود مسافر01 آبان ماه و تاریخ اخرین خروج مسافر 09 آذر ماه میباشد


مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz